มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มติครม. (งบกลาง ปี64) (22/02/2565)
มติครม.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มติเมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 (22/02/2565)
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง (11/03/2563)
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/01/2563)
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทางหลวงชนบท (05/12/2562)
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (10/10/2562)
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (03/10/2562)