- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 (09/07/2563)
ประกาศใช้คู่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องการทุจริต และการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ (21/02/2563)
คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี (06/11/2562)
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (24/06/2562)
คู่มือสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (29/09/2560)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ (13/09/2560)
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ (13/09/2560)
คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘ (09/07/2558)