- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงที่ 1) (15/09/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ช่วงที่ 2) (15/09/2565)
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (09/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 (08/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 (08/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 (08/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 (08/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 (08/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 (08/08/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565 (08/08/2565)