- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (20/12/2564)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (20/12/2564)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (13/09/2564)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (02/09/2564)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/08/2564)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (08/07/2564)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ (12/05/2564)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ (05/05/2564)
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (25/11/2563)