ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ของประเทศไทย จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการทดสอบความชำนาญ จำนวน 13 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุสำรองคลังกลาง จำนวน 22 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาตู้ดูดควัน จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 1 คัน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องล้างโดยใช้ความถี่สูง (Ultrasonic) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 6 คัน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565 จำนวน 1 งาน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (X-Stand) เพิ่มเติม จำนวน 5 ชุด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 2 คัน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (X-Stand) จำนวน 5 ชุด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาขุดศพนิรนามและศพไร้ญาติโครงการจัดเก็บโครงกระดูกศพนิรนามและศพไร้ญาติภายหลังการชันสูตร วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเช่ารถตู้เอกชนเพื่อให้ในโครงการจัดเก็บโครงกระดูกศพนิรนามและศพไร้ญาติภายหลังการชันสูตร วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน จำนวน 1 งาน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 064/2565) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 058/2565) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 057/2565) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 056/2565) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ยธ 1001.07/180 ลว. 14 ก.พ. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื้อ (ยธ 1001.07/291 ลว. 7 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (ยธ 1001.07/333 ลว. 14 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (ยธ 1001.07/349 ลว. 15 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ยธ 1001.07/356 ลว. 17 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ยธ 1001.07/357 ลว. 17 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ยธ 1001.07/414 ลว. 29 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ยธ 1001.07/415 ลว. 29 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ยธ 1001.07/416 ลว. 29 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื้อ (ยธ 1001.07/419 ลว. 29 มี.ค. 65) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จัดจ้างสถานที่สอบครบวงจร จำนวน 1 งาน วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องทำบล็อกชิ้นเนื้อพร้อมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างทำเอกสารประกอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ISO/IEC 17020:2012 วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างกำจัดกากของเสียสารเคมี วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารเอกชนเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 055/2565) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 054/2565) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ประเภทน้ำยาสำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื้อ(ยธ1001.07/13ลว.5ม.ค.65) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อ (ยธ1001.07/1826 ลว. 20 ธ.ค.64) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื้อ(ยธ 1001.07-224 ลว. 23 ก.พ. 65) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม จำนวน 1 จุด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่26/2565) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 7 รายการ (สัญญาเลขที่25/2565) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง (สัญญาเลขที่ 22/2565) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบกล้องถ่ายภาพดิจิตอล ยี่ห้อ Nikon จำนวน 1 งาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบกล้องวงจรปิดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 งาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ จำนวน 1 งาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส (GAS Detector) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 053/2565) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 052/2565) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 051/2565) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 32 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Liquid chromatograph/Mass Spectrometer-Triple Quadrepole (LC/MS/MS-TQ) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 8 เครื่อง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษากรรไกรตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 60 เล่ม วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบชุดดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 213 เครื่อง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้รักษาความเย็น/ตู้เย็น/ตู้แช่แข็ง/ตู้ควบคุมความเย็นสำหรับเก็บวัตถุพยาน จำนวน 20 เครื่อง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องชั่ง จำนวน 9 เครื่อง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ เครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ และเครื่องทำบล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั๊มลมแรงดันแบบไม่ใช้น้ำมันสำหรับเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างขนย้ายวัตถุพยาน จำนวน 1 งาน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องขยายภาพตรวจสอบวัตถุพยานระบบกล้องวีดิโอกำลังขยายสูงยี่ห้อ SIRCHIE รุ่น FXE 350 จำนวน 1 ระบบ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจพิสูจน์หมึก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 050/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 049/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 048/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 047/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพดิจิตอลยี่ห้อ Canon 6D จำนวน 1 ตัว วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม จำนวน 1 จุด วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการหน่วยงานเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญจากผู้ให้บริการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สัญญาเลขที่ 19/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแลลส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector จำนวน 1 เครื่อง (สัญญาเลขที่ 18/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สัญญาเลขที่ 17/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าอาคาร (สัญญาเลขที่15/2565) วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 8 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สัญญาเลขที่ 14/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 (สัญญาเลขที่ 13/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 2 เครื่อง (สัญาเลขที่11/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)ชั้น18 ประจำปีงบประมาณ 2565 (สัญญาเลขที่10/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (MIS) (สัญญาเลขที่8/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการระบบ Intrenet Service Provider (ISP) ประจำปีงบประมาณ 2565 (สัญญาเลขที่ 7/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room) ชั้น8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สัญญาเลขที่ 6/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (สัญญาเลขที่ 5/2565) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 046/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 045/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 044/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 043/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 042/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 041/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 040/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 039/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 038/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 037/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 036/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 035/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 034/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 033/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 032/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 031/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 030/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 029/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 028/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 027/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 026/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 025/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 024/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 023/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 022/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 021/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 020/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 019/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 018/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 017/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 016/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 015/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 014/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 013/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 012/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 011/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 010/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 009/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 008/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 007/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 006/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 005/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 004/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 003/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 002/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 001/2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุสำรองคลังกลาง จำนวน 27 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับใช้กับเครื่อง ICP-MS วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อบัตรคีย์การ์ดและชุดทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตร รุ่น ZXP 3 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. เพิ่มเติม วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 1 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการที่ 3 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตแฟ้มใส่เอกสารสำหรับการประชุม วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์แบบรายงานการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมตู้เย็นอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ยี่ห้อ K-LINE จำนวน 1 ตู้ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างรถยนต์ขนย้ายพัสดุ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Liquid Chromotograph/Mass Spectrometer-Triple Quadrupole (LC/MS// MS)-TQ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างงานการศึกษาข้อมูลการจัดการศพนิรนามภายหลังการชันสูตร และวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างกฎหมาย วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 1 คัน วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen generator) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการที่ 1-2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำยา รายการที่ 5-6 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อของที่ระลึก วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerator) 4 องศาเซลเซียส และตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Freezer) -20 องศาเซลเซียส วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 109/2564) วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถจำนวน 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำยา รายการที่ 9 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำยา รายการที่ 7-8 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำยา รายการที่ 3-4 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำยา รายการที่ 1-2 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 งาน วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั้มสุญญากาศแบบใช้น้ำมันสำหรับเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 เพื่อสำรองคลังกลาง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างตรวจวัด วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน (ความเข้มข้นของสารเคมีสะสมในพื้นที่ปฏิบัติงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องถอดฝาขวดอัตโนมัติ (Electronic decrimper / decapper) จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อชุดดูดจ่ายสารละลายชนิดความหนืดสูง จำนวน 3 ชุด วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 108/2564) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 107/2564) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 106/2564) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Liquid Chromatograph-Time of Flight ZLC/MS/TOF) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12 รายการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อ จำนวน 150 กิโลกรัม วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตอากาศอัด ยี่ห้อ GREELOY โดยเร่งด่วน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ สัญญาเลขที่ 38-39/2564 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน 6 ประเภท (657 รายการ) โดยวิธีการขายทอดตลาด วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 105/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 104/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 103/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 102/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 101/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 100/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 099/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 098/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 097/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 096/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 095/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 094/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 093/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 092/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 091/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 065/2564) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
1.จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 2.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการที่ 1-6 3.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ประเภทอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รายการที่ 1-10,16 4.ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ประเภทอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รายการที่ 14-15,17 วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
1.จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง 2.จ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 2,2 รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรค 4 รายการ และสัญญาจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างค่าซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม,ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 5,2,17รายการ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 090/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 089/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 088/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 087/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 086/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 085/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 084/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 083/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 082/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 081/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 080/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 079/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 078/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 077/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 076/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 075/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 074/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 072/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 070/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 069/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 068/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 067/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 066/2564) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมาบริการ 064/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 063/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 062/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 061/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 061/2564) ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 061/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 060/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 059/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 058/2564) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 - มีนาคม พ.ศ. 2564) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชนเพื่อใช้ในการจัดเก็บโครงกระดูกศพนิรนามเพื่อการพิสูจน์บุคคล วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุโครงการทดสอบความชำนาญภายในห้องปฏิบัติการ (Internalproficiency Test) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำวน 1 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน สำหรับ รับ - ส่ง เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ประเภทเทปผนึกวัตถุพยาน วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการทดสอบความชำนาญภายในห้องปฏิบัติการฯ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง Proflex 96 Well PCR System จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ (เครื่องมือวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง) วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างกำจัดปลวก วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 2 คัน วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาขุดศพนิรนามโครงการจัดเก็บโครงกระดูกศพนิรนามเพื่อการพิสูจน์บุคคล วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อหนังสือใหม่สำหรับห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างซ่อมแซมเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ รวม 3 อัน วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม จำนวน 8 จุด วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Liquid Chromatograph/Mass Spectrometer (LC/MS) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างย้ายจุดโทรศัพท์ จำนวน 3 หมายเลข และเครื่องโทรสาร จำนวน 1 หมายเลข วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 057/2564) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส 1 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาตุ้มน้ำหนัก จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาตู้เก็บไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาพัดลมดูดอากาศหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาตู้ดูดควัน จำนวน 1 เครื่อง ตู้ปลอดเชื้อยวดยิ่ง จำนวน 1 เครื่อง และตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบฯตู้ควบคุมสภาวะเพื่อเก็บวัตถพยาน ตูดูดอากาศ (Fume Hood) และเครื่องฟอกอากาศ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี (Safety Cabinet) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องเขย่า (Shaker) จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาชุดดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 40 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุสำรองคลังกลาง จำนวน 43 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างกำจัดกากของเสียสารเคมี จำนวน 1 งาน วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector 1เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างตัดเย็บเสื้อกาวน์สั้นปฏิบัติงาน จำนวน 36 ตัว วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 45 เครื่อง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถปฏิบัติการเคลื่อนที่) ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน 82-4854 นนทบุรี จำนวน 1 คัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอน (Centrifuge) จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 1 งาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen generator) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 056/2564) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ Thermometer-Hygromete จำนวน 1 งาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่ 32/2564) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 3 รายการ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจพิสูจน์ยาและสารต่างๆในเส้นผม(LC/MS/MS)พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด (สัญญาเลขที่ 30/2564) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายสารมาตรฐานจำนวน 54 รายการ (สัญญาเลขที่ 29/2564) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดจัดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 10,000 ชุด (สัญญาเลขที่ 26/2564) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สัญญาเลขที่ 33/2564) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อ 160 กิโลกรัม (ยธ 1001.07/2131 ลว.16 ม.ค. 2564) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์ (กล้องพร้อมเลนส์) ยี่ห้อ Nikon D5300 (ยธ1001.07/74 ลว 13ม.ค.2564) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบกล้องวงจรปิด (กล้อง 6 ตัว) (ยธ 1001.07/40 ลว.8 ม.ค. 2564) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ รวม 11 อัน (ยธ 1001.07/39 ลว. 8 ม.ค. 2564) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - ธันวาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องเคลือบโลหะโดยการใช้สูญญากาศ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) จำนวน 180 เครื่อง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (สัญญาเลขที่ 25/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่ 23/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตกระดาษลายน้ำ A4 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใบเลื่อยเปิดกะโหลก จำนว 10 ชิ้น วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อสาร Tuning Solution และสายสำหรับดูดตัวอย่าง เพื่อใช้สำหรับเครื่อง ICP-MS จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องชั่งดิจิตอลและตู้อบสไลด์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อการบำรุงรักษาพร้อมอะไหล่เรื่องสแกนสไลด์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติและอ่างลอยชิ้นเนื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องเตรียมบล็อคชิ้นเนื้อ โต้ะตัดชิ้นเนื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ อ่างลอยชิ้นเนื้อ เครื่องเขียนตลับชิ้นเนื้อ เครื่องเขียนอักษรตรงหัวสไลด์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อ Liquid Nitrogen จำนวน 300 กิโลกัรม วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อสารมาตรฐานผสม 26 ธาตุ (Standard Mix) สำหรับใช้ในการตรวจพิสูจน์โดยใช้เครื่อง ICP-MS วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและดูแลรักษาเลื่อยเปิดกะโหลกศีรษะ จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 055/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 054/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 053/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 052/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 051/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 050/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 049/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 5 เครื่อง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกเลือด จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สัญญาเลขที่ 21/2564) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ โต้ะตัดชิ้นเนื้อ เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ อ่างลอยชิ้นเนื้อ เครื่องเขียนตลับชิ้นเนื้อ เครื่องเขียนอักษรตรงหัวสไลด์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติและอ่างลอยชิ้นเนื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชนสำหรับใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามของประเทศไทย จำนวน 3 คัน รวม 4 วัน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษาและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องย้อมสไลด์ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ พร้อมทั้งเครื่องทำบล็อกชิ้นเนื้อและเครื่อเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิดสำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสาร Tuning Solution และสายสำหรับดูดตัวอย่าง เพื่อใช้สำหรับเครื่อง IPC-MS จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (เพิ่มเติม) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 048/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 047/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 046/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 045/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 044/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 043/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาหม้อต้มสลายเนื้อเยื่อ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องระบายอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างจัดเก็บเอกสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิบุคคลโดยฐานข้อมูลบุคคลนิรนามของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจพิสูจน์หมึก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (X-stand) จำนวน 4 ชุด วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อซองบรรจุรายงานการตรวจพิสูจน์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการเลื่อยเปิดกระโหลกไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว จำนวน 1 โครงการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษษกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (ยธ 1001.07/1971 ลว. 25 พ.ย.2563) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องชั่งสารทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง (ยธ 1001.07/1961 ลว. 24 พ.ย. 2563) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (สัญญาเลขที่ 19/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (สัญญาเลขที่ 18/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปินคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (สัญญาเลขที่ 17/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าอาคารสุขประพฤติ ชั้น 16-18 (สัญญาเลขที่ 13/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าใช้บริการ ระบบ Internet Service Provider (ISP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สัญญาเลขที่ 7/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าอาคาร (สัญาญาเลขที่ 3/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sumsung รวมจำนวน 17 เครื่อง (สัญญาเลขที่2/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 11 เครื่อง (สัญญาเลขที่ 20/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 3 เครื่อง (สัญญาเลขที่ 15/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สัญญาเลขที่ 14/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (MA PC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สัญญาเลขที่ 12/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการหน่วยงานเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญจากผู้ให้บริการต่างประเทศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สัญญาเลขที่ 11/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-One Stop Service) (สัญญาเลขที่ 10/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม (สัญญาเลขที่ 9/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Room)อาคารรัฐประศาสนภักดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สัญญาเลขที่ 8/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) (สัญญาเลขที่ 5/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ (MIS) (สัญญาเลขที่ 4/2564) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 10,000 ชุด ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซักรีดเสื้อผ้าผู้รับบริการและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับการตรวจผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 043/2564) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 044/2564) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 045/2564) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 046/2564) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 10,000 ชุด ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สัญญาเลขที่ 27/2563) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 042/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 041/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 040/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 039/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 038/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 037/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 036/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 035/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 034/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 033/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 032/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 031/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 030/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 029/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 028/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 027/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 026/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 025/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 024/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 023/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 022/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 021/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 020/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 019/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 018/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 017/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 016/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 015/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 014/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 013/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 012/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 011/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 010/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 009/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 008/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 007/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 006/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 005/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 004/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 003/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 002/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 001/2564) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถตู้) สำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 2 คัน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) สำหรับใช้ในโครงการ จำนวน 3 คัน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้โดยสารสำหรับใช้ในโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม จำนวน 16 วัน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อแฟลชไดรฟ์ จำนวน 250 อัน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ รวม 4 อัน วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 6 รายการ (สัญญาเลขที่ 63/2563) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้ออุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 1 คัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อศพ (ยธ1001.07/1420 ลว. 24 ส.ค. 2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างซ่อมเครื่องเคลืบบัตร (ยธ1001.07/1441 ลว.27 ส.ค.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 087/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 086/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 085/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 2กก 9135 กทม. วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ยธ1001.07/1273 ลว.24 ก.ค.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ยธ1001.07/1230 ลว.16 ก.ค.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อ (ยธ 1001.07/1197 ลว.13ก.ค.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้ควบคุมความเย็นเก็บวัตถุพยาน -20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้โดยสารสำหรับใช้ในโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 2 คัน จำนวน 12 วัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 2กก 9146 กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน 2กก 9137 กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้เอกชนเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่2-5 ส.ค.63 จำนวน 3 คันระยะเวลา 4 วัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้เอกชน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์ (เครื่องบันทึกเสียง) จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมวดสารมาตรฐาน (รายการที่ 1,3,4-10,12,14,16,18,19,21และรายการที่22) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์ (รายการที่ 5-6) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมวดสารมาตรฐาน (รายการที่ 2,11,13,15,17และรายการที่ 20) หมวดสารเคมี (รายการที่ 2) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์ (รายการที่ 1-4 และ รายการที่ 7-15) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมวดสารเคมี (รายการที่ 1 และ รายการที่ 3-6) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์ (รายการที่ 16) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้ออุปกรณ์จัดเก็ฐข้อมูล (External Hard Disk) ความจุ 5 TB จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสติ๊กเกอร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อชุดโต้ะและเก้าอี้ลงนาม จำนวน 1 ชุด วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องเจาะกระดาษมือโยก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องคิดเลขแบบพิมพ์ได้ จำนวน 8 เครื่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องเจาะกระดาษมือโยก จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำวน 3 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องปรับอากาศ จำวน 1 เครื่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อโครงการจัดหาระบบบันทึกเวลาการมาปฏิบัติราชการด้วยระบบสแกนนิ้วมือและใบหน้าเพื่อทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 3,000 รีม วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อพัสดุสำรองคลังกลาง จำนวน 35 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้งภายในห้องรับรองแขกและห้องโถงของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเส้นผม รายการที่ 4 จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเส้นผม รายการที่ 1-3,5-6 จำนวน 6 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุสำหรับการตรวจสารพันธูกรรม จำนวน 3 รายการ สัญญาเลขที่ 62/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่องเพื่อทดแทน พ.ศ. 2563 (สัญญาเลขที่ 60/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ระบบประกอบอาคาร และวางแผนเคลื่อนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สัญญาเลขที่ 61/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 084/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 083/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 082/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องเตรียมน้ำยาสำหรับการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 3-4 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนลายพิมพ์นิ้วมือ (ยธ1001.07/980 ลว. 4 มิ.ย.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ ตู้เย็น ขนาด 5 คิว จำนวน 1 รายการ (ยธ1001.07/1074 ลว.19 มิ.ย. 2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer (LC-MS/TOF) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อของที่ระลึก (ยธ 1001.07/1088 ลว. 22 มิ.ย.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้เอกชนเพื่อใช้ในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการที่ 12 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการที่ 1-11 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้ออะไหล่เครื่องตรวจสอบร่องรอยสสารแบบตั้งโต้ะ (ION SCAN 500DT) จำนวน 3 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 3 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อชุดตรวจสารเสพติด จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาสาสตร์ รายการที่ 33 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการที่ 1-32 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาปรับพื้นที่สำนักงาน ชั้น17 อาคารสุขประพฤติ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพและไฟแฟลช จำนวน 8 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างกำจัดปลวก วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ รวม 9 อัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพำื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อศพ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตลับ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่อง Liquid Chromatograph/Mass Spectrometer/Triple Quadrupole (LC/MS-Triple Q) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6495 รหัสครุภัณฑ์ ส.นิติ 6665-006-003-001/58 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สัญญาเลขที่ 59/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (สัญญาเลขที่ 58/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์สมุดจำหน่ายศพ จำนวน 20 เล่ม วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อชุดแท่งทดสอบขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อหมึกพิมพ์เพื่อจัดทำรูปประกอบรายงาน จำนวน 4 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างกำจัดกากของเสียสารเคมี วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างซ่อมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 จุด วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ รวม 12 อัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ รวม 4 อัน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ชุดวางเอกสารประชาสัมพันธ์) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนธ์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุโครงการ จำนวน 6 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 19 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,381 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื้อศพ (ยธ 1001.07/550 ลว.20 มี.ค.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างลับคมกรรไกรตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 75 เล่ม (ยธ1001.07/477 ลว.11 มี.ค.2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องบดตัวอย่างภายใต้ไนโตรเจนเหลวด้วยแม่เหล็ก จำนวน 1 เครื่อง (สัญญาเลขที่ 36/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง ชนิดกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิต (สัญญาเลขที่ 38/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สัญญาเลขที่ 34/2563) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (สัญญาเลขที่43/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (สัญญาเลขที่ 44/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อน้ำยา จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่45/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (สัญญาเลขที่ 48/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม จำนวน 1 โครงการ (สัญญาเลขที่ 39/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (สัญญาเลขที่ 47/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 080/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 079/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 078/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 077/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 076/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 075/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 074/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 073/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 072/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 071/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 070/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 069/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 068/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 067/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 066/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 065/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 064/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 063/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 062/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 061/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 060/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 059/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 058/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 057/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 056/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 055/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 054/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 053/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ตู้เย็น-20 องศาเซลเซียส แบบ 1 ประตู จำนวน 4 ตู้ (สัญญาเลขที่ 55/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อหน้ากากผ้ามัสลิน 2 ชั้น จำนวน 1,000 ชิ้น วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมระบบช่วงล่าง ระบบเบรกและเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 2กก 9146 กทม. วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 7 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 081/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่อง Liquid Chromatograph/Mass Spectrometer/Triple Quadrupole (LC/MS-Triple Q) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6495 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำระบบรีเวอร์ออสโมซีส จำนวน 1 งาน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องอ่างลอยชิ้นเนื้อพร้อมอุปกรณ์อะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (หัวเตียงผ่าศพ) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดแก๊ส Nitrogen ยี่ห้อ Domnick hunter จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่อง Water Bath รุ่น WB22 จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโทรมิเตอร์ (GC/MS/MS) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องหมุนเหวี่ยงสารให้ตกตะกอน จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รายการที่ 6 - 8) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ถุงมือยาง) จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อบล๊อกยางกันกระสุน (Ballistic Block) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการทดสอบความชำนาญภายในห้องปฏิบัติการ (Internai Proficiency Test) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรค(แอลกอฮอล) จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุสำหรับงานควบคุมพัสดุและอาคารสถานที่ (นอกแผน) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 16 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 7 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รายการตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส) จำนวน 1 รายการ (ยธ 1001.07/653 ลว.30 มี.ค.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างย้ายจุดโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง (ยธ1001.07/704 ลว.8 เม.ย.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด (ยธ 1001.07/761 ลว.16 เม.ย.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่ 51/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 12 รายการ (สัญญาเลขที่ 52/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 3 รายการ (สัญญาเลขที่ 54/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่ 53/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 5,000 ชุด (สัญญาเลขที่ 57/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) เพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (สัญญาเลขที่ 49/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 5 รายการ (สัญญาเลขที่ 50/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 1 รายการ (สัญญาเลขที่ 56/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 19 รายการ (สัญญาเลขที่ 17/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับสกัดสารพันธุกรรมประเภทกระดูก จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อโรค วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างกำจัดขวดสารเคมี (ขวดเปล่า) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องสแกนสไลด์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่ระกษาศพ 6 ช่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเพื่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักศพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน(โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การประเมินตนเองเพื่อยื่นขอการรับรองมาตรฐาน") วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เครื่องตรวจสอบร่องรอยสสารแบบตั้งโต้ะ) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างการตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance) ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เช่าห้องประชุมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความรู้เรื่องข้อกำหนดและการประเมินตนเองสำหรับยื่นขอการรับรองมาตรฐาน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 052/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา 051/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 1 คัน (ยธ 1001.07/298 ลว. 13 ก.พ.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 1 คัน (ยธ 1001.07/297 ลว. 13 ก.พ.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน จำนวน 1 คัน (ยธ 1001.07/283 ลว.13 ก.พ. 2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ยธ 1001.07/221 ลว. 3ก.พ.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างบำรุงรักษากล้องวงจรปิดระบบคอมพิวเตอร์และชนิดซูมได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ยธ 1001.07/243 ลว. 6 ก.พ. 2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดซื้อ Tubing for peristaltic pump (Pharmed tube) ที่ใช้สำหรับเครื่อง liquid chromatograph-Time of Flight (LC-TOF) (ยธ 1001.07/228 ลว.3 ก.พ.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศโครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมฯ จำนวน 1 คัน (ยธ 1001.07/330 ลว.19ก.พ.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (สัญญาเลขที่ 32/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 950 ลิตร จำนวน 3 ตู้ (สัญญาเลขที่ 33/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 12 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 1-4 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 13 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อ main board overhaul ที่ใช้สำหรับเครื่องสำรองไฟ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อศพ จำนวน 40 กิโลกรัม (ยธ 1001.07/134 ลว.22ม.ค.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 จุด (ยธ 1001.07/185 ลว. 29 ม.ค.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขอจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ รวม 12 อัน (ยธ 1001.07/113 ลว. 21 ม.ค.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเปิดจุดสัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 3 จุด (ยธ1001.07/71 ลว14ม.ค.2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (สัญญาเลขที่ 30/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง (สัญญาเลขที่29/2563) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตุ้มน้ำหนัก จำนวน 3 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้ดูดควัน จำนวน 1 เครื่อง ตู้ปลอดเชื้อยวดยิ่ง จำนวน 1 เครื่อง และตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องสแกนเข้าออกประตู วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตู้ดูดอากาศและเครื่องฟอกอากาศ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชุดเครื่องมือวัดกระดูกและเครื่องชั่งดิจิตอล วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตู้ควบคุมสภาวะเพื่อเก็บวัตถุพยาน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างพิมพ์สมุดรับแจ้ง-ที่เกิดเหตุ และสมุดรับ-ส่งวัตถุพยานตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างทำรายงานโครงการสัมมนาเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (8-10 มกราคม 2563 จ. กาญจนบุรี) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเดินสายไฟและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมปลั๊กไฟ จำนวน 3 จุด วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ 7-8 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดแก๊ส Nitrogen จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตป้ายศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเตรียมพื้นผิวและชุบพื้นผิววัสดุ จำนวน 1 รายการ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างตัดเย็บเสื้อกาวน์ จำนวน 1 งาน รวม 40 ตัว (บส.38/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาตู้อบ Super Glue (บส.41/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศแยกส่วนห้องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการ ประจำปี งปม.2563 (บส.26/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและดูแลรักษาตู้ตากวัตถุพยาน ประจำปี งปม.2563 (บส.23/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้เย็นแช่ศพ ประจำปี งปม.2563 (บส.24/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดจ้างเพื่อการบำรุงรักษาและดูแลรักษาหม้อต้มสลายเนื้อเยื่อแรงดันสูง ประจำปี งปม.2563 (บส.25/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จัดจ้างเพื่อบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกเลือด ประจำปี งปม.2563 (บส.37/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้เอกชนเพื่อใช้ในโครงการฯ (บส.22/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา048/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา047/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (บส.43/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (บส.42/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP จำนวน 4 รายการ (บส.36/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์สีใช้สำหรับเครื่องพิมพ์สี EPSON AL-C500 จำนวน 4 รายการ (บส.35/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อและเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลางเร่งด่วน หมายเลขทะเบียน 2กก 9137 กทม. (บส29/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการที่ 3-14 จำนวน 14 รายการ (บส.28/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet (CE285A) สีดำ 5 ตลับ (บส.15/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศใช้เป็นยานพาหนะในการจัดเก็บสารพันธุกรรมราษฎรไร้สถานะฯ (ยธ 1001.07/1317 ลว.19ธ.ค.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อศพ 50 กิโลกรัม (ยธ 1001.07/1227 ลว. 6 ธ.ค. 62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อสับปะรดเพื่อใช้ในการสลายเนื้อเยื่อศพ จำนวน 100 กิโลกรัม (ยธ 1001.07/1371 ลว. 26 ธ.ค. 62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนมัติจ้างเดินสายสัญญาณ Cat-5(สายLan)พร้อมปลั๊กจุดเชื่อมต่อสัญญาณภายนอก จำนวน 1 จุด (ยธ 1001.07/1243 ลว. 11ธ.ค.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (ยธ 1001.07-1244 ลว. 11 ธ.ค.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ รวม 6 อัน (ยธ 1001.07-1272 ลว.16ธ.ค.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ รวม 6 อัน (ยธ 1001.07-1313 ลว.18 ธ.ค.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
รายงานขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องชั่งสารทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ยธ 1001.07/1152 ลว. 25 พ.ย.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างซ่อมครุภัณฑ์(ไฟแฟลช) (ยธ 1001.07/1308 ลว. 18 ธ.ค.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจัดจ้างบำรุงรักษากล้องถ่ายภาพดิจิทัล (ยธ 1001.07/1151 ลว.25 พ.ย.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ รวม 3 อัน (ยธ 1001.07/1094 ลว.13พ.ย.62) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง ผบส.34/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (บส.30/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ 10,000 ใบ) (บส.27/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในดครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามฯ ครั้งที่1-2 (บส.21-2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผ้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามฯ ครั้งที่1-2 (บส.19/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส (Gas Detector) (บส.39/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการที่ 1 จำนวน 1 รายการ (บส.20/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการที่ 2-7 (บส.17/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ (บส.16/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipette) จำนวน 177 เครื่อง (บส.18/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (บส.62/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบชุดดูดจ่ายสารแบบอัตโนมัติ จำนวน 40 รายการ (บส.63/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 11 (บส.69/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 7 (บส.68/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (บส.67/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (บส.66/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ 5-6 (บส.65/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (บส.61/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่8-10 (บส.59/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ (บส.55/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (บส.49/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (บส.46/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน จำนวน 1 รายการ (บส.85/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ (บส.76/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบริการทำงานวิจัยเรื่องการศึกษาขอบเขตของงานนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยและจำนวนผู้ปฏิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์แยกรายสาขา (บส.74/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบตู้เก็บไอสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง (บส.73/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (บส.72/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ตู้แช่รักษาศพ 6 ช่อง (บส.71/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบพัดลมดูดอากาศหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง (บส.70/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมเครื่อง Gas chromatograph/Flame lonization Detector (GC/FID) (บส.64/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ (บส.58/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 เครื่อง (บส.57/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง (บส.56/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องปั่นเหวี่ยงให้ตกตะกอน จำนวน 10 เครื่อง (บส.54/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างเหมารถตู้เอกชนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามฯครั้งที่ 7-8 (บส.52/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 42 เครื่อง (บส.51/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (บส.50/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าชนิด24เส้น (บส.48/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ (บส.47/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาตู้ควบคุมความชื้นในการตรวจหารอยลายนิ้วมือด้วยวิธีทางเคมี (บส.45/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 10 เครื่อง (บส.44/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา050/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการ (ลูกจ้างเหมา049/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (บส.32/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (บส.31/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โครงการเช่าโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 400 ลิขสิทธิ์ (บส.33/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (สัญญาเลขที่ 19/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 14 รายการ (สัญญาเลขที่ 18/2563) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 - กันยายน พ.ศ. 2563) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลห้องคอมพิวเตอร์ (Server Room) ชั้น 18 อาคารสุขประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-one Stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานห้องปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (LIMS) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 - เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
สัญญาซื้อขายเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง ชนิดกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิต (สัญญาเลขที่ 38/2563) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ-แมสสเปคโตมิเตอร์ (สัญญาเลขที่ 37/2563) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขายชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 5,000 ชุด (สัญญาเลขที่22/2563) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ตู้เย็นเก็บศพ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวอลเปเปอร์พร้อมติดตั้งภายในห้องรับรองแขกและห้องโถงของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ข) วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่สำนักงาน ชั้น17 อาคารสุขประพฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเตรียมน้ำยาสำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมฯ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพและไฟแฟลช จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)เพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ (FSSC) ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) เพิ่มเติมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น -20 องศาเซลเซียส 1 ประตู ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 5000 ชุด ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์รอยกดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องส่องขยายตรวจพิสูจน์ระบบการการพิมพ์(Microscope)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อตู้เย็น -20องศาเซลเซียส 1ประตู จำนวน 4 ตู้ ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์(Gas Chromatograph-Mass Spectrometer) ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสแกนบล็อกชิ้นเนื้อเพื่อจัดเก็บและค้นหาบล็อกชิ้นเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานเครื่องมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 950 ลิตร จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์รอยกด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์รอยกด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์อักษรบนตลับชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง ชนิดกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องขยายตรวจพิสูจน์ระบบการพิมพ์ (Microscope)ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อสำหรับการตัดชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีe-bidding วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส แบบ2 ประตู ความจุไม่น้อยกว่า 950 ลิต จำนวน 3 ตู้ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ-แมสเปคโตรมิเตอร์ (Gas Chromatograph-Mass Spectrometer) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการและตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับจัดเก็บข้อมูลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องขยายตรวจพิสูจน์ระบบการพิมพ์ (Microscope) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง ชนิดกำจัดกระแสไฟฟ้าสถิต จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเเละดูเเลระบบให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-one stop Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเเละดูแลระบบจัดเก็บเเละเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (E-one stop service) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างบริการบำรุงรักษาเเละดูเเลระบบจัดเก็บเเละเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศฯ เรื่องประกวดราคาซื้อชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 5000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการหน่วยงานเอกชนเพื่อจัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญจากผู้ให้บริการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่4 (กรกฎาคม พ.ศ.2562 - กันยายน พ.ศ.2562) วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คน โดยวิธีเขาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน โดยวิธีเขาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างบำรุงรักษาและดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าใช้บริการระบบ Internet Service Provider (ISP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและดูแลห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER ROOM) ชั้น 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสุขประพฤติ ชั้น16 17 และ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริโภค ณ ที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าใช้บริการระบบ Internet Serverice Provider (ISP) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละดูเเลห้องคอมพิวเตอร์เเม่ข่าย (SERVER ROOM) ชั้น ๘ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๑๖ ๑๗ เเละ ๑๘ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ จำนวน ๑๓ เครื่อง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างบริการบำรุงรักษาเเละดูเเลเครื่องคอมพิวเตอร์เเละอุปกรณ์ต่อพ่วง วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศน์ห้องประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศน์ ห้องประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุด และเครื่องเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์(Correlation)ข้อมูลดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศนศึกษาฯ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีe-bidding วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (เมษายน พ.ศ.2562 - มิถุนายน พ.ศ.2562) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เเละเครื่องเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ข้อมูลดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสื่อโสตทัศน์ห้องประชุมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เเละเครื่องเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ข้อมูลดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( มกราคม พ.ศ. 2562 - มีนาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ. 2561 - ธันวาคม พ.ศ. 2561) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิดสำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิดสำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (จ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ซื้อชุดเก็บสารพันธุกรรม จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีคัดเลือก) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิดสำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลสารพันธุกรรม (DNA) ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทดแทน วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 2 สัญญา (ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้การตรวจพิสูจน์ระเบิดสำหรับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ในอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 1 ฉบับ(ซื้อน้ำยาสำหรับโครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 7 ฉบับ (ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562) จำนวน 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ข้อมูลดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อเครื่องกรองอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เลขที่ 76 - 79/2561 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับการตรวจสารพันธุกรรม ) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาเข่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-one stop Service) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมจำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทาง... วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ จำนวน 1 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทางพยาธิ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจพิสูจน์ยาและสารต่างๆ ในเส้นผม (LC/MS/LM) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-One stop) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ประปีงบประมาณพ.ศ.2561 ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 59 รายการ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( E- One Stop Service) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 10 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผูกพันปีงบประมาณ 2562-2566 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ขอบเขตของงานโครงการจัดทำระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เอกสาร (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำระบบจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์สำหรับผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทางพยาธิวิทยา จำนวน 2 ชุด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อครุภัณฑ์ ชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทางพยาธิ จำนวน 2 ชุด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทางพยาธิ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทางพยาธิ จำนวน 2 ชุด วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างเอกสารประกวดราคา วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดถ่ายภาพและบันทึกข้อมูลทางพยาธิ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร จำนวน 1 รายการ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การซื้อขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องพิสูจน์เอกสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาซื้อโครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการจัดเก็บลายนิ้วมือและฝ่ามือ ด้วยวิธี e-bidding วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและฝ่ามือเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อโครงการสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพสำหรับการจัดเก็บลายนิ้วมือและฝ่ามือเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวีธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดจ้างโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ทำการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) 59 รายการ โดยวิธีคัดเลือก   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด