ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ซอยบ้านนายพุทธกร ชมนาวัง (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแก้งคร้อมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ซอยบ้านายพุทธกร ชมนาวัง (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ ราคากลางก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๑๐๓,๐๐๐บาท ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.ซอยบ้านนางขวัญล่า ชนะหาญ(ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)ด้วยวิธีประมูลอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแก้งคร้อมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.วอยบ้านนางขวัญล่าชนะหาญ (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดครั้งนี้เป้นเงิน๖๗๔,๐๐๐ บาท ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด