ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ผู้สูงอายุ ลานกิจกรรม) วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตัดหญ้าและวัชพืชสำหรับรถตักหน้าขุดหลัง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยเพชรศรี หมู่ที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิ่งมั่นคง หมู่ที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบอ่างเก็บน้ำบางชิบ หมู่ที่ 4 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำซอยรุ่งเรือง แยก 1 หมู่ที่ 4 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองขุดช่วงที่ 3 หมู่ที่ 6 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านคันธง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบาดาล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.คลองสวนหลวง หมู่ที่ 5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถังประปาแชมเปญพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยแสนสวย 2 หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชูพันธ์บ้านนอกดอน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายพันถึงแยกบ้านไข่นุ้ย หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายริมคลองหน้าเมือง(จากคอสะพานสถิน) หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสถิน หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยปากนครทอง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง จัดจ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากนครและอาคารศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนตำบลปากนคร วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด