ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 แลหมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนรอบคูเมืองศรีมโหสถ หมู่ที่ 4 -2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย ที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ไร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเสริมปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนหน้า อบต.-CP (ช่วงบริษัทโซล่าเซลล์-CP) หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสรมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านม่วงขาว– บ้านทางข้าม (จุดเริ่มต้นช่วงบริเวณรอยต่อเขตเทศบาล – จุดสิ้นสุดประตูน้ำ) หมู่ที่ ๕ ตำบลโคก ปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหว วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมปรับปรุงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงขาว – บ้านทางข้าม (จุดเริ่มต้นช่วงบริเวณรอยต่อเขตเทศบาล – จุดสิ้นสุดประตูน้ำ) หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 จากบ้านนายสละ – สามแยกปลักหมู (จุดเริ่มต้นจากคอนกรีตเดิมจากบ้านนายสละ จุดสิ้นสุดบ้านนายยม) หมู่ที่ 1 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ สายข้างประเมินฟาร์ม – แยกฟาร์มไก่แก้วตา ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562)   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 จากบ้านนายสละ – สามแยกปลักหมู (จุดเริ่มต้นจากคอนกรีตเดิมจากบ้านนายสละ จุดสิ้นสุดบ้านนายยม) หมู่ที่ 1 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิด ระบายน้ำเชื่อมระหว่างคลองท่าเรือกับคลองขุดใหม่บริเวณที่นา นายสมใจ กัลยา หมู่ที่ ๑ บ้านสระมะเขือ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
โครงการวางท่อเมนประปา ต่อจากท่อประปาหมู่บ้านหนองเรือ – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปีบ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด