กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ว่าด้วยตลาด วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ร่างบัญญัติเทศบาลตำบลท่ามะเขือ การควบคุมตลาด พ.ศ. ..... วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกฑณ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ๊การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2446 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547,2554 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด