มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
มติครม.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มติเมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มติครม. (งบกลาง ปี64) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบกลาง วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทางหลวงชนบท วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด