สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ด้วยกรมทางหลวงชนบทไม่มีการดำเนินการในการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ดังนั้น จึงไม่มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (6) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด