สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
เรื่องปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีทางราชการการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ หรือกรณีเข้าไปดำเนินการในที่ดินของเอกชนเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด