พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 1-2564 
2 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 1-10/2564 
3 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 11-20/2564 
4 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 1-14/2564 
5 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 21-30/2564 
6 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 31-40/2564 
7 ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลขที่ 40-47/2564 
8 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 1-10/2564 
9 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 1-10/2564 
10 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 12-20/2564 
11 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 21-30/2564 
12 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 31-40/2564 
13 หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร เลขที่ 41-49/2564 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
2 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
3 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเขือ 
4 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
5 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
7 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
8 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
9 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 
3 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อ 22 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา) 
7 โครงการ " Big Cleaning Day" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8 โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดย "เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศแบบใช้ลมธรรมชาติ" ประจำปี 2564 
9 โครงการชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
10 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11 โครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ซ้อมแผนอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
13 โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 
15 โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคแก่ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
16 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
17 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
18 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
19 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2564 
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 
22 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" 
23 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
24 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
25 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
26เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
27 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
28เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เรื่อง การจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2565 
29ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
30ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
31รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือสำหรับประชาชน พ.ศ.๒๕๕๘ 
2คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
3คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
4คู่มือสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
5คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6คู่มือประชาชนสำหรับการชำระเงินค่าภาษี 
7ประกาศใช้คู่มือปฎิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป เรื่องการทุจริต และการจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 
8คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 
9 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 
13 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 
14 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 
15 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 
16 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
17 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 
20 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
21 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 
22 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 
23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 
24 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 
25 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 
26 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ครั้งแรก ประจำปี 2564 
27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ ครั้งแรก ประจำปี 2564 
28 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 
29 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 
30 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 
31ประกาศคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
32มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
33 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
34 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 
35 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 
36 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564 
37 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 
38 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสมัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 
39 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 
40 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ามะเขือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล ๑๑ (ทางเข้าบ้านดงประดา) 
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล ๕ 
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง ยกระดับสันเขื่อนเดิม ช่วงใกล้บ้าน นางสุนทร เพ็งแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน ลานอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศาลหลักเมืองจำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสามแยกทางหลวง 1084 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง ยกระดับสันเขื่อนเดิม ช่วงใกล้บ้าน นางสุนทร เพ็งแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนน ลานอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศาลหลักเมืองจำลอง 
10 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสามแยกทางหลวง 1084 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11 ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศแบบใช้ลมธรรมชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 ราคากลางโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย "เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศแบบใช้ลมธรรมชาติ" 
13 ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. 
14 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
15 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนบ่อหว้าพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
17 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
18 ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนบ่อหว้าพัฒนา 
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
20ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชุมชนบ่อหว้าพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
22ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือและภูมิทัศน์รอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
23ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือและภูมิทัศน์รอบอาคาร 
24 ประกวดราคาโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศโดยใช้ลมธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
25 ราคากลาง โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศโดยใช้ลมธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลท่ามะเขือ และภูมิทัศน์รอบอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงศาลเจ้าพ่อปู่ดำ-ศาลเจ้าพ่อเสือ โดยวิธีคัดเลือก 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย เตาเผาขยะควบคุมอากาศแบบใช้ลมธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงทางหลวงเทศบาลบริเวณสามแยกทางหลวง 1084 - คอสะพานคลองขลุง หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง โดยวิธีคัดเลือก 
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนบ่อหว้าพัฒนา โดยวิธีคัดเลือก 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง ยกระดับสันเขื่อนเดิม ช่วงใกล้บ้าน นางสุนทร เพ็งแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน ลานอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศาลหลักเมืองจำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณสามแยกทางหลวง 1084 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
9 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนน ถนนเทศบาล 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
10 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำปิง ยกระดับสันเขื่อนเดิม ช่วงใกล้บ้าน นางสุนทร เพ็งแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
11 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวถนน ลานอเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศาลหลักเมืองจำลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
12 สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณแยกทางหลวง 1084 ถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิง 
13 สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน 
14 สัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นถนน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ปริมาณความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการตรวจสอบอาคารที่อาจไม่เข้าข่ายอาคารควบคุม 9 ประเภท