โปรดเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ
  • ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ประเภทร้านเสริมสวย)
  • หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
  • - ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -