ประกาศประกวดราคา สอบราคา
คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังหมู หมู่ที่ ๔ - บ้านดงช้างดี หมู่ที่ ๘ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังหมู หมู่ที่ ๔ - บ้านดงช้างดี หมู่ที่ ๘
ประกาศประกวดราคา สอบราคา เทศบาลตำบลหาดกรวด วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คณะกรรมการการกำหนดร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการกำหนดร่างของเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนป่าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบแปลนทต.หาดกรวดกำหนด วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนป่าสิริกิติ์ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร(ตามแบบแปลนทต.หาดกรวดกำหนด
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๙(ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.หาดกรวดกำหนด) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑๙(ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.หาดกรวดกำหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายดำรง แป้นมั่น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.หาดกรวดกำหนด) หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด  โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายดำรง แป้นมั่น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๗.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่ ทต.หาดกรวดกำหนด) หมู่ที่ ๒ บ้านหาดกรวด
... อ่านทั้งหมด