เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร อบจ.นครศรีธรรมราช วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเปลี่ยนแปลงที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบจ.นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานสถิติการใช้ผู้เข้ารับบริการ/ผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 รายงานสถิติการใช้ผู้เข้ารับบริการ/ผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.นครศรีธรรมราช ... อ่านต่อ
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ... อ่านต่อ
แก้ไขข้อความในบัญชีจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 แก้ไขข้อความในบัญชีจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 ... อ่านต่อ
ชองทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 รับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนการปฎิบัติการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผ่นพับขั้นตอนการขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 ประเภท โครงการ 1. เงินอุดหนุนสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน 2. เงินอุดหนุนสำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด