ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตระแสง
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
กิจกรรม อบต.ตระแสง
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงผ่านทางเฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตระแสง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
องค์การบริหารส่วนตำบลตระแสงเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติตำบลตระแสงทั้ง 3 ฉบับ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด