ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้/2563
วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด