ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๒) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เชื่อมโยง ...
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.ควนชะลิก
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด