ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (ฉบับที่ ๕)
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยงดจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On site) เป็นรูปแบบการใช้ใบงานเรียนที่บ้าน (On hand) ตั้งแตวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในจังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอเดชอุดมยังคงมีการแพร่ระบาด อีกทั้งมีการติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียนและผู้ปกครองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการเรียนการสอนที่บเานด้วยใบงาน (On hand) ซึงครูจะมีใบงานให้นักเรียน และจัดประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอื่นๆโดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้ผู้ปกครองมารับใบงานตามแผนจัดประสบการณ์ประจำสัปดาห์ พร้อมรับอาหารกล่องและอาหารเสริม(นม)ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างวันที่ ๑-๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุอันควร ในระยะที่มีการประกาศให้มีการเรียนการสอนที่บ้าน (On hand) อนนไลน์หรือระบบอื่นๆ หากมีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวของรัฐ ตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติตนตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ศคบ.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง งดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (ฉบับที่ ๔)
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยงดจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง (On site) เป็นรูปแบบการใช้ใบงานเรียนที่บ้าน (On hand) ตั้งแตวันที่ ๒-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ และในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับรายงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ว่าปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประกอบมีผู้เดินทางกลับมาพักอาศัยที่บ้านพื้นที่เสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้พื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น นั้น เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียนและผู้ปกครองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการเรียนการสอนที่บเานด้วยใบงาน (On hand) ซึงครูจะมีใบงานให้นักเรียน และจัดประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์หรือระบบอื่นๆโดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้ผู้ปกครองมารับใบงานตามแผนจัดประสบการณ์ประจำสัปดาห์ พร้อมรับอาหารกล่องและอาหารเสริม(นม)ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุอันควร ในระยะที่มีการประกาศให้มีการเรียนการสอนที่บ้าน (On hand) อนนไลน์หรือระบบอื่นๆ หากมีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวของรัฐ ตามประกาศของจังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติตนตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ศคบ.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตามที่สูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้ประกาศข้อกำหนด ฉบับที่ ๒๕ ทำให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่ต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยังมีการประกาศปิดแคมป์คนงานโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้คนงามจำนวนมากอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยการเคลื่อนย้ายของคนงานอาจมีส่วนหนึ่งที่ติดชเื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จะทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่อื่นๆ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๕ แห่ง และได้ปิดทำการเรียนการสอนไปตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยปฎิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเฃื้อำวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ กำหนดอย่างเคร่งครัด และจากการมีการเคลื่่อนย้ายของคนงานเพื่อกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทุกอำเภอและทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มสูงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียนและผู้ปกครองและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการเรียนการสอนที่บ้าน (On hand) ซึ่งครูจะมีใบงามให้นักเรียน โดยให้ผู้ปกครองมารับใบงานตามแผนจัดประสบการณ์ประจำสัปกาห์ พร้อมรับอาหารกล่องและอาหารเสริม (นม) ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และขอความร่วมมือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุอันควร ในระยะที่มีการประกาศให้มีการเรียนการสอนที่บ้าน (On hand) หากมีญาติหรือบุคคลใกล้ชิดมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้เฝ้าสังเกตุอาการเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามประกาศของจังหวัดอุบลราชะานี และปฎิบัติตนตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ศศบ.) และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙ได้ประกาศข้อกำหนดฉบับที่๒๕ทำให้ต้องมีการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งยังมีประกาศปิดแคมป์คนงานโดยเฉพราะจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส่งผลให้คนงานจำนวนมากอาจเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยการเคลื่อนย้ายของคนงานอาจมีส่วนหนึ่งที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จะทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่อื่นๆด้วย นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ๕ แห่ง และได้เปิดทำการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่วันที่๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดติดเชื่อไว้รัสโคโรน่า๒๐๑๙กำหนดอย่างเคร่งครัด และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดชองโรคโควิด-๑๙ จากกรณีการเคลื่อนย้ายของคนงานเพื่อกลับภูมิลำเนา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองที่มีญาติหรือบุคคลที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวให้ประสานกับอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน รวมทั้งฝ่ายปกครอง เพื่อตรวจสอบบุคคลที่เคลื่อนย้ายมาในพื้นที่ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ที่มีญาติหรือมีบุคคลใกล้ชิดกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงให้นักเรียนหยุดเรียน โดยให้ครูที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาเหตุการณ์โควิด-๑๙ในสถานศึกษารายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชทราบโดยด่วน และปฏิบ้ติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรน่า๒๐๑๙กำหนดอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐบาลที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจักจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้ ๑.) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และ ๒.)โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน งบประมาณ ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
... อ่านทั้งหมด