ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้.
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561
สามารถเข้าไปตรวจสบดูได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป. อ่านต่อ ...
การรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน อบต.หนองนาแซง
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (สขร.)
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองนาแซง
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด