ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (02/07/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (21/10/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (21/10/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (01/10/2563)
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด) (08/07/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (05/05/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การรับสมัครนักรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ สังกัด อบต.เมืองเดช ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (27/04/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด สังกัด อบต.เมืองเดช ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (27/04/2563)
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (26/01/2561)