ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด) (08/07/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (05/05/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การรับสมัครนักรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ สังกัด อบต.เมืองเดช ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ (27/04/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด สังกัด อบต.เมืองเดช ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (27/04/2563)
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (26/01/2561)
การดำเนินงานตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใจสะอาด (23/01/2561)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (18/12/2560)
การแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ดูแลป้องกันโรคสัตว์น้ำในช่วงอากาศหนาว (22/11/2560)
แผนขับเคลื่อนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) (18/09/2560)