ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศ องต.เมืองเดช เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (14/02/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ (09/02/2565)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ (01/02/2565)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองเดช (21/01/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง กำหนดวันในการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ (21/12/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓ (21/12/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู๋ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย ไปรับแบบพิมพ์ เพื่อแสดงรายการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ (21/12/2564)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (ฉบับที่ ๕) (06/10/2564)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง งดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (ฉบับที่ ๔) (17/08/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (19/07/2564)