ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (ฉบับที่ ๕) (06/10/2564)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง งดการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (ฉบับที่ ๔) (17/08/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (19/07/2564)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (02/07/2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (21/10/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (21/10/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (01/10/2563)
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 (ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด) (08/07/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (05/05/2563)