สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่ง อบต.เมืองเดช ที่ ๘๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองเดช (05/05/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชะานี