ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าถนน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 520 ชุด (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจัดซื้อวัสดุรองพื้นทาง บริเวณถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ฝั่งใต้) ส่วนที่เหลือและบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมนครรังสิต (หลังวัดจันทรสุข) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างรั้ว โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Action) (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ บริเวณสถานีสูบน้ำ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 15 (ท้ายซอย) (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรังสิต-นครนายก 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนรังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรังสิต-นครนายก ช่วงระหว่างโรงพยาบาลเอกปทุมกับถนนเลียบคลองระบายน้ำ ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์ และศาลาประชาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก (ฝาเหล็กหล่อ) ภายในเขตเทศบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/05/2561)
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แพตลาดน้ำนครรังสิต พร้อมทาสีตีเส้นจราจรถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงระหว่างสะพานซอยโรงสีถึงสะพานหมู่บ้านฟ้า ลากูนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (08/05/2561)