ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/01/2564)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (11/01/2564)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/11/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/10/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/10/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/10/2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/10/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/05/2563)
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/04/2563)