กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชกฤษฎีกาววา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (17/04/2563)
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (17/04/2563)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (17/04/2563)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 (17/04/2563)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (17/04/2563)
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแจ้งฆ่าสัตว์ (22/01/2561)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (18/09/2560)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537. แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552. (18/09/2560)