สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
คำสั่ง อบต.เมืองเดช ที่ ๘๑๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองเดช วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชะานี  อ้างถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้น จะกระทบต่อความทมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสีย อันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ตามที่กำหมายบัญญัติและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจ และข้อ ๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปำิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช หมู่ที่ 6 บ้านโคกเถื่อนช้าง ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045 -2517 - 60 ต่อ 11 หรือ www.muangdet.go.th/www.facebook/muangdet.go.th ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด