ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่น บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านธารารินทร์ ซอยรังสิต-นครนายก 56 ซอย 1 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในเขตเทศบาลนครรังสิต วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาติดตั้งเครื่องตักขยะอัตโนมัติ บริเวณสถานีสูบน้ำ ซอยรังสิต-ปทุมธานี 15 (ท้ายซอย) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยรังสิต-นครนายก 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแสตนเลส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าถนน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 520 ชุด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ซอยรังสิต-นครนายก 31 (ถนนเลียบคลองระบายน้ำ 2 ฝั่งตะวันออก) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิริเวชชะพันธ์ และศาลาประชาคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก (ฝาเหล็กหล่อ) ภายในเขตเทศบาลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์แพตลาดน้ำนครรังสิต พร้อมทาสีตีเส้นจราจรถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ช่วงระหว่างสะพานซอยโรงสีถึงสะพานหมู่บ้านฟ้า ลากูนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจัดซื้อวัสดุรองพื้นทาง บริเวณถนนเลียบคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (ฝั่งใต้) ส่วนที่เหลือและบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมนครรังสิต (หลังวัดจันทรสุข) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างรั้ว โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Action) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรังสิต-นครนายก ช่วงระหว่างโรงพยาบาลเอกปทุมกับถนนเลียบคลองระบายน้ำ ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลนครรังสิต เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนรังสิต-ปทุมธานี 12 ซอย 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด