ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากมีผู้เข้าเสนอราคาเพียงหนึ่งราย และยื่นข้อเสนอเพียงหนึ่งราย ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด