ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากมีผู้เข้าเสนอราคาเพียงหนึ่งราย และยื่นข้อเสนอเพียงหนึ่งราย ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น เนื่องจาก แนบไฟล์แบบรูปและรายการละเอียดไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด