กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ไม่มีรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พงศ.2522
... อ่านทั้งหมด