กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต.เมืองเดช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพยประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องและฉากอะครีลิคกั้นโต๊ะ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องและฉากอะครีลิคกั้นโต๊ะ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องและฉากอะครีลิคกั้นโต๊ะ) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๘๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟไซเรนหลังคารถยรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๒ อบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อไฟไซเรนหลังคารถยรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๒ อบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อไฟไซเรนหลังคารถยรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๒ อบ จำนวน ๑ ชุด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านช.ชัยยนต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ซื้อวัสดุุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องสำหรับอาคารหอประชุม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องสำหรับอาคารหอประชุม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องสำหรับอาคารหอประชุม) สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งเรืองผ้าม่านเดชอุดม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๔๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโรคโควิท-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโรคโควิท-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโรคโควิท-๑๙) กองสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ฐิติทรัพย์ คอนสตรัคชั่น (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๑,๑๗๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ ๖ ตัว) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ ๖ ตัว) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ ๖ ตัว) กองสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์ซูมกล้องถ่ายภาพ ชนิดเลนส์ Canon EF-S ๕๕-๒๕๐ mm f-๔-๕.๖ iS STM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อเลนส์ซูมกล้องถ่ายภาพ ชนิดเลนส์ Canon EF-S ๕๕-๒๕๐ mm f-๔-๕.๖ iS STM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อเลนส์ซูมกล้องถ่ายภาพ ชนิดเลนส์ Canon EF-S ๕๕-๒๕๐ mm f-๔-๕.๖ iS STM จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมพร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให่บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๑๘๙ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพ Canon EOS ๖๕๒ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพ Canon EOS ๖๕๒ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพ Canon EOS ๖๕๒ D จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมพร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเดินระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคารหอประชุมใหม่ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาติดตั้งเดินระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคารหอประชุมใหม่ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างเหมาติดตั้งเดินระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคารหอประชุมใหม่ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสมพร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็กแบบกลม) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็กแบบกลม) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็กแบบกลม) สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๗๕๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๕๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูง) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูง) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( (ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูง) สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ งานกิจการสภาฯ) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ งานกิจการสภาฯ) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ งานกิจการสภาฯ) สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๔๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๐๐ บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต ๓ ตัว) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต ๓ ตัว) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต ๓ ตัว) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ((ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต ๑ หลัง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต ๑ หลัง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต ๑ หลัง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๕๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร คสล.จากหน้าวัดถึงบ้านนายทองใบ พรมเกษ หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขยายผิวจราจร คสล.จากหน้าวัดถึงบ้านนายทองใบ พรมเกษ หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขยายผิวจราจร คสล.จากหน้าวัดถึงบ้านนายทองใบ พรมเกษ หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชคดี (ส่งออก,ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๙๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย Quarantine) ศูนย์ดูแลโควิทชุมชน (ศูนย์พักคอย) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย Quarantine) ศูนย์ดูแลโควิทชุมชน (ศูนย์พักคอย) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย Quarantine) ศูนย์ดูแลโควิทชุมชน (ศูนย์พักคอย) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ กิจตรงบ้านและที่ดิน (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายใน อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายใน อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายใน อบต.เมืองเดช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ภายใน อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ภายใน อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ภายใน อบต.เมืองเดช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๐๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน ๑ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน ๑ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน ๑ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง ) สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง ) สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์( เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง ) สาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๓ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๓ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๓ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๓๔๕ บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุบลจิมเซอร์วิส (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๐๖๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะกสนเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) งานป้องกัน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) งานป้องกัน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) งานป้องกัน สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๔ เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๔ เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๔ เครื่อง กองการศึกษาฯ โ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิว) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิว) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิว) กองสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าดิจิตอล)) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าดิจิตอล)) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าดิจิตอล)) กองการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) กองการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรังงามประมงลผล ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรังงามประมงลผล ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรังงามประมงลผล ๑ เครื่อง) สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผุ้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างป้าย ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างป้าย ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างป้าย ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (สงออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผุ้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๙๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (สงออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผุ้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาหาร คสล. บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงอาหาร คสล. บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงอาหาร คสล. บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (สงออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผุ้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๙๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเจริญ ถึงบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเจริญ ถึงบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเจริญ ถึงบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๔,๘๐๐ บาท (สามแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำราญ ไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำราญ ไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำราญ ไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๘๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมบูรณ์ นิชรัตน์ ผ่านหน้าวัดถึงคุ้มคำกอง หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมบูรณ์ นิชรัตน์ ผ่านหน้าวัดถึงคุ้มคำกอง หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสมบูรณ์ นิชรัตน์ ผ่านหน้าวัดถึงคุ้มคำกอง หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอร่ามศรี หวังดี ถึงบ้านจ.ส.อ.บรรจง ชัยรัตน์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอร่ามศรี หวังดี ถึงบ้านจ.ส.อ.บรรจง ชัยรัตน์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอร่ามศรี หวังดี ถึงบ้านจ.ส.อ.บรรจง ชัยรัตน์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๓,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางหนูเนียร สุพิชญ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพัชรี โพธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุดใจ ชุมปัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๘๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภรณ์ทิพย์ สีสิงห์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางหนูเพียน บุญชม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบริเวณบ้านจัดสรรโครงการสุขสำราญ ๒ เชื่อมถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบริเวณบ้านจัดสรรโครงการสุขสำราญ ๒ เชื่อมถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบริเวณบ้านจัดสรรโครงการสุขสำราญ ๒ เชื่อมถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแสวง ศรีรักษา ถึงบ้านนายบุญเพ็ง บุญเถิง หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแสวง ศรีรักษา ถึงบ้านนายบุญเพ็ง บุญเถิง หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแสวง ศรีรักษา ถึงบ้านนายบุญเพ็ง บุญเถิง หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยดวงประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยดวงประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยดวงประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจ้านาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ลำ้ฟ้า โอเอ แอนด์เสเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ลำ้ฟ้า โอเอ แอนด์เสเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ลำ้ฟ้า โอเอ แอนด์เสเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (มุ้งลวดพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (มุ้งลวดพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุสำนักงาน (มุ้งลวดพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.มิลเลี่ยน ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๗๗๕ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญหลาย ยืนนาน ถึงแยกบ้านนางจันทา ดวงขันที หมู่ที่ ๙ บ้านกกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญหลาย ยืนนาน ถึงแยกบ้านนางจันทา ดวงขันที หมู่ที่ ๙ บ้านกกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางบุญหลาย ยืนนาน ถึงแยกบ้านนางจันทา ดวงขันที หมู่ที่ ๙ บ้านกกุดหวาย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านถึงหน้าวัด หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านถึงหน้าวัด หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านถึงหน้าวัด หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๘๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ปทุมทอง หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ปทุมทอง หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ทางลัดแขมเจริญ-โชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ทางลัดแขมเจริญ-โชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ทางลัดแขมเจริญ-โชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ทางลัดแขมเจริญ-โชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๘๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนน คสล.สายหมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสรางถนน คสล.สายหมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสรางถนน คสล.สายหมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนน คสล.เส้นหฒุ่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสรางถนน คสล.เส้นหฒุ่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสรางถนน คสล.เส้นหฒุ่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๘๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการดเสนอราคา จ้างก่อสรางถนน คสล.ถนนสมสะอาด-เดชอุดมระหว่่างหน้าบ้านนายบุญเลิศ ศรีสอน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสรางถนน คสล.ถนนสมสะอาด-เดชอุดมระหว่่างหน้าบ้านนายบุญเลิศ ศรีสอน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสรางถนน คสล.ถนนสมสะอาด-เดชอุดมระหว่่างหน้าบ้านนายบุญเลิศ ศรีสอน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายสุวัฒน์ชัย ทาระกา ถึงบ้านนายสำลีชัย สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายสุวัฒน์ชัย ทาระกา ถึงบ้านนายสำลีชัย สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายสุวัฒน์ชัย ทาระกา ถึงบ้านนายสำลีชัย สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓ บ้านแขม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นวัดป่าไทรงามพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นวัดป่าไทรงามพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเทพเกษมไปถึงบ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๙,๘๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเทพเกษมไปถึงบ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเทพเกษมไปถึงบ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านเทพเกษมไปถึงบ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นเฉลิมชัย หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นเฉลิมชัย หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นเฉลิมชัย หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นหนองคู หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นหนองคู หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างจ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นหนองคู หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นร่องพยอม - หนองยาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นร่องพยอม - หนองยาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นร่องพยอม - หนองยาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๖,๘๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวรรค์สร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวรรค์สร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวรรค์สร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างเขียงเนื้อเจ้หน่อย หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างเขียงเนื้อเจ้หน่อย หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างเขียงเนื้อเจ้หน่อย หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๙,๘๐๐ บาท (สามแสนเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทองพูน จรดบ้านนาเรือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทองพูน จรดบ้านนาเรือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายทองพูน จรดบ้านนาเรือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๗,๘๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านฐิติทรัพย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๘๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเมืองโบราณรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเมืองโบราณรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเมืองโบราณรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๒,๘๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมทรัพย์ถึงลำโดม หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมทรัพย์ถึงลำโดม หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมทรัพย์ถึงลำโดม หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดงหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกหาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง) กองสาธารณสุข จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุคอนพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุบลจิมเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๘๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบ๖ต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) ๒ ตู้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) ๒ ตู้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) ๒ ตู้ สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๖๐ บาท (เก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบรายนามผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายทำเนียบรายนามผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างทำป้ายทำเนียบรายนามผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิแคน เซอร์วิส เอ็กซ์เพลส (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ผกองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ผกองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ผกองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) สำนักปลัด โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยศิริไทรงาม หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยศิริไทรงาม หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยศิริไทรงาม หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชคดี (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผุ้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางคำเป้า ถึงบ้านนายดวงจิต หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางคำเป้า ถึงบ้านนายดวงจิต หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักจากบ้านนางคำเป้า ถึงบ้านนายดวงจิต หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชคดี (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผุ้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี หาญชนะ ถึงบ้านนายทองศร จันโส หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี หาญชนะ ถึงบ้านนายทองศร จันโส หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี หาญชนะ ถึงบ้านนายทองศร จันโส หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านโชคดี (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ,ผุ้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๕,๕๐๐ บาท (สี่แสนเสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอลฟัสติกคอนกรีตเส้นหน้าวัดป่าไทรงาม ไปหมู่ที่ ๒ บ้านตลาด หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอลฟัสติกคอนกรีตเส้นหน้าวัดป่าไทรงาม ไปหมู่ที่ ๒ บ้านตลาด หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอลฟัสติกคอนกรีตเส้นหน้าวัดป่าไทรงาม ไปหมู่ที่ ๒ บ้านตลาด หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๘,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายสมศักดิ์ เวียงอิน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายสมศักดิ์ เวียงอิน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายสมศักดิ์ เวียงอิน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเกษตรสมบูรณ์ไปถนนโชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเกษตรสมบูรณ์ไปถนนโชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเกษตรสมบูรณ์ไปถนนโชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๐๐ บาท (สามหมื่่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๖,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายไผ่สีทอง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายไผ่สีทอง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายไผ่สีทอง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๕๐๐ บาท (สองแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนคูเมือง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนคูเมือง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนคูเมือง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๔,๕๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.สถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบ้านหนองกัวลิง ไปบ้านแก้ง ตำบลนาเรือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหัวลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบ้านหนองกัวลิง ไปบ้านแก้ง ตำบลนาเรือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหัวลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบ้านหนองกัวลิง ไปบ้านแก้ง ตำบลนาเรือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหัวลิง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโนนบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโนนบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโนนบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขเต็มที่ ระหว่างบ้านนายบุญมี เดชะคำ๓ู ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ลูกบัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขเต็มที่ ระหว่างบ้านนายบุญมี เดชะคำ๓ู ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ลูกบัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขเต็มที่ ระหว่างบ้านนายบุญมี เดชะคำ๓ู ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ลูกบัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งนิพลอิเล็คทรอนิคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรบปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตจากบ้านสวัสดิ์ จิตรเสนาะ บ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตจากบ้านสวัสดิ์ จิตรเสนาะ บ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนน คสล.ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตจากบ้านสวัสดิ์ จิตรเสนาะ บ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮงพฒนา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะกสนเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตเส้นวัดป่าไทรงามไปปากทางถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม โดยวิะีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตเส้นวัดป่าไทรงามไปปากทางถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตเส้นวัดป่าไทรงามไปปากทางถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางถนนหลวง หมายเลข ๒๔ ถึงบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางถนนหลวง หมายเลข ๒๔ ถึงบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางถนนหลวง หมายเลข ๒๔ ถึงบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๙,๕๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งนิพลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๔๕๐ บาท (หนุ่ึ่งหมื่นสองพันเสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามอายุการใช้งานพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามอายุการใช้งานพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามอายุการใช้งานพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด สาขาเดชอุดม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๙๗.๑๙ บาท (หนึ่งหมื่นเสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งนิพลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๗๖๕ บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๗๘ บาท (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๒๘ บาท (แปดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อนมสดหรือผลิตภัณฑ์นม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๗๔๘.๐๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยร้อยสี่สิบแปดบาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอ.เค โฮมพลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๖๘๔ บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็ค รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็ค รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็ค รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ อบ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ศุภชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๐ บาท (หกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้าง เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางหนูเพียร บุญชม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้าง เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางภรณ์ทิพย์ สีสิงห์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้าง เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุดใจ ชุมปัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๘๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้าง เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพัชรี โพธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๔๐ บาท (หกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้าง เหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางหนูเนียร สุพิชญ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็ค กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็ค กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็ค กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิรวิชญ์เครื่องเย็น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๒๐๐ บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายเล็ก ศรีหาภาสถึงบ้านนายโสลม ยอดเกษ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายเล็ก ศรีหาภาสถึงบ้านนายโสลม ยอดเกษ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายเล็ก ศรีหาภาสถึงบ้านนายโสลม ยอดเกษ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นาโพธิ์รุ่งเรืองทรัพย์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกเครื่องปริ้น) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุบลจิมเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งสายตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างจ้างติดตั้งสายตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นเเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำปหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๗๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายของเหลว รถบริการประชาชนการแพทย์ฉุกเฉินประจำหน่วยกู้ชีพ ๑๖๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายของเหลว รถบริการประชาชนการแพทย์ฉุกเฉินประจำหน่วยกู้ชีพ ๑๖๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายของเหลว รถบริการประชาชนการแพทย์ฉุกเฉินประจำหน่วยกู้ชีพ ๑๖๖๙ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โตโยต้า โชคดี จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๔๗.๕๒ บาท (หกพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสอง) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุบลจิมเซอร์วิส (ขายส่ง, ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๑๒๕ บาท (แปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางตราประทับ กองคลัง และป้ายชื่อหน้าห้อง ผอ.กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาทำตรายางตราประทับ กองคลัง และป้ายชื่อหน้าห้อง ผอ.กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างเหมาทำตรายางตราประทับ กองคลัง และป้ายชื่อหน้าห้อง ผอ.กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศยามล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๕๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๙๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยบีเค 2011 โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนิราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองสาธารณสุข ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข)ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุข) ปี 2564 จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๓๗ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบ GPS Tracking รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-/๔๘๒ อบ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งระบบ GPS Tracking รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-/๔๘๒ อบ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างติดตั้งระบบ GPS Tracking รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-/๔๘๒ อบ งานป้องกันฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุบลจิมเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดัไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อวัสดัไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งนิพลอิเล็คทรอนิคส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิรวิชญเครื่องเย็น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางจันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางจันทร์ มาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางจันทร์ มาลา) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโอ.เค.โฮมพลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๙๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางพร สุขมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางพร สุขมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางพร สุขมา) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโอ.เค.โฮมพลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางนวย แก่นคำ) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางนวย แก่นคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางนวย แก่นคำ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทโอ.เค.โฮมพลัส จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๗๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุบลจิมเซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔,๙๙๕ บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๔๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๙๙๖ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ และศพด.สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเตาะจง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ และศพด.สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ และศพด.สังกัด อบต.เมืองเดช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๓๙ บาท (สามหมื่นห้าพันสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๙๓ บาท (ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ช.ชัยยนต์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา และศพด. สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา และศพด. สังกัด อบ๖.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาและ ศพด.สังกัด อบต.เมืองเดชช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า แอนด์สเตชั่นเนอรี่ (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๖๖๔ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุleoyd'ko (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า แอนด์สเตชั่นเนอรี่ (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๒๗๔ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีรฌฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๖๕๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำครึ่งซีกหลังโรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขุดคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำครึ่งซีกหลังโรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขุดคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำครึ่งซีกหลังโรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเจ้านาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา (สพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ กองการศึกษา (ศพด.) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๕๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสุงคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองlสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไพศาลเฟอร์นิเจอร์ (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางอรวรรณ สีโหถึงบ้านนายเสกสรร จันที หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางอรวรรณ สีโหถึงบ้านนายเสกสรร จันที หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางอรวรรณ สีโหถึงบ้านนายเสกสรร จันที หมู่ที่ ๓ บ้านแขม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านเวียงเกษมไปบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉาพะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านเวียงเกษมไปบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านเวียงเกษมไปบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหอมหวลพาณิชย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๗๒๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านนิพลอิเล็คทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุนิพล จันทร์พวง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายไร่หยกฟ้า-ป่าเห็ด หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายไร่หยกฟ้า-ป่าเห็ด หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างซ่อมแซมถนนสายไร่หยกฟ้า-ป่าเห็ด หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางพร้อมยกร่องพูนดินสายบ้านนายสมหวังถึงถนนฉลวยศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขยายไหล่ทางพร้อมยกร่องพูนดินสายบ้านนายสมหวังถึงถนนฉลวยศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขยายไหล่ทางพร้อมยกร่องพูนดินสายบ้านนายสมหวังถึงถนนฉลวยศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๐,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เครื่องพมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เครื่องพมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เครื่องพมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาคผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ศพด.) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับสำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน) กองคลัง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกฤษฎาผ้าม่าน ๑ โดยนางกุหลาย ยงยุทธ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๐๐ บาท (หกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกฤษฎาผ้าม่าน ๑ โดยนางกุหลาย ยงยุทธ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธรเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน รังษีการค้า (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๙๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔. คอม (ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง (๑ เครื่อง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔.คอม (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพจนาดไม่ร้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ๒๔.คอม (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๖ ตัว (๑ ตัว) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเบาทบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชนั้น
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำวอยบ้านนายจันทร์ เหลาสาร หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวอธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำวอยบ้านนายจันทร์ เหลาสาร หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การ จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำวอยบ้านนายจันทร์ เหลาสาร หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ฐิติทรัพย์ คอนสตรัคชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๒,๕๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเส้นสุรพงษ์ดำริ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเส้นสุรพงษ์ดำริ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การ จ้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเส้นสุรพงษ์ดำริ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ฐิติทรัพย์ คอนสตรัคชั่น (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๑,๕๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบ๖.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่องพูนดินพร้องลงลูกรังจากแยกโนนกุงไปบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างยกร่องพูนดินพร้องลงลูกรังจากแยกโนนกุงไปบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การ จ้างยกร่องพูนดินพร้องลงลูกรังจากแยกโนนกุงไปบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชุมพล มณีโชติ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินเส้นข้างหนองคูถึงมนธิรา หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนดินเส้นข้างหนองคูถึงมนธิรา หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนดินเส้นข้างหนองคูถึงมนธิรา หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชุมพล มณีโชติ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเบาทบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบตงเมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การซื้อซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๖๓.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อุบลจิมเซอร์วิส (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๓๓๕ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่องพูนดินทางบ้านนายสำลี สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่ิงรวมวุฒิ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างยกร่องพูนดินทางบ้านนายสำลี สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่ิงรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างยกร่องพูนดินทางบ้านนายสำลี สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่ิงรวมวุฒิ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลูกรังบ้านนายบุญมี ถึงบ้านนายสอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนงสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายบุญมี ถึงบ้านนายสอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนงสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายบุญมี ถึงบ้านนายสอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนงสำราญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๕๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางนารี-ป่าช้า หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางนารี-ป่าช้า หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางนารี-ป่าช้า หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ รุ่งนิพลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๗๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วน
ประาาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองผือถึงถนนสมสะอาดเดชอุดม หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองผือถึงถนนสมสะอาดเดชอุดม หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองผือถึงถนนสมสะอาดเดชอุดม หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางวาสนาไปบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางวาสนาไปบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางวาสนาไปบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางหนูผาด สัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางหนูผาด สัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางหนูผาด สัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๕,๕๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาย อมรเทพไปบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายอมรเทพไปบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายอมรเทพไปบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๓๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายวิชา มุสิกะวัน ไปหนองอุ่ม หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายวิชา มุสิกะวัน ไปหนองอุ่่ม หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายวิชา มุสิกะวัน ไปหนองอุ่ม หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่่องรวมวุฒิ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น กองสวัสดิการ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉาพะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๗๓๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๘๔๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ไฟร์แมนแอนด์เรซคิว (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖,๘๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ อบ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีซูซุตังปักบริการ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๗๙.๒๘ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองสาธาณณสุข จำนวน ๒ เครื่อง(๑ เครื่อง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่อง (๑ เครื่อง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๕๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทอฝัน (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉาพะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการเชาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ล้ำฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเ้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซัน สตาร์ แมเนจเม้นท์ (ส่งออก,ขายปลีก,ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๙๒๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.ซี.คอม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๖๑๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการฐื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.อุบลจิมเซอร์วิส (ขายปลีก,ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๖๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้่าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ อู่ศุภชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๓๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่ออาคาร ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่ออาคาร ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่ออาคาร ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบ๖.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกันสาดด้านหน้าอาคารและทางเชื่อม ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างกันสาดด้านหน้าอาคารและทางเชื่อม ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างกันสาดด้านหน้าอาคารและทางเชื่อม ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่๓๔ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอยนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น การจ้างงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๓๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๙๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสุรพงษ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสุรพงษ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสุรพงษ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ฤทธิพันธ์รุ่งเรือง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๒,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนประชาสิริ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนประสิริ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนประชาสิริ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ฤทธิพันธ์รุ่งเรือง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๔,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านความรู้ด้านสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านความรู้ด้านสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านความรู้ด้านสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ที.ซี.คอม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เด่นไพศาลพาณิชย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เด่นไพศาลพาณิชย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนเสาโฮง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.เด่นไพศาลพาณิชย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดเหล่าเจริญ ซอยทุ่งเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดเหล่าเจริญ ซอยทุ่งเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดเหล่าเจริญ ซอยทุ่งเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หมู่ที่ ๒๒ บ้านบ้านเหล่าเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โโยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.จากถนนบุณฑริกไปโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล.จากถนนบุณฑริกไปโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างปรับปรุงถนน คสล.จากถนนบุณฑริกไปโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๓๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญไปถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญไปถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญไปถึงถนนเดชอุดม-ยุณฑริก หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๔,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากวัดกุดหวาย-บ้านกุดหวาย หมู่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากวัดกุดหวาย-บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากวัดกุดหวาย-บ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านพร้อมวางท่่อระบายน้ำ ๒ จุด หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๘,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายประเสิรฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายประเสิรฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสวร้างถนน คสล.ซอยจรลี หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยจรลี หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.วิศรุตการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปหนองคล้า หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. ไปหนองคล้า หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาทิตย์ถึงบ้านนายทองแดง สีลาดเลา หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาทิตย์ถึงบ้านนายทองแดง สีลาดเลา หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดนเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้อร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดนเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๙,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสรอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยวันทา หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยวันทา หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดนเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์สถานีสูบน้ำบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์สถานีสูบน้ำบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งนิพลอิเล็กทรอนิคส์ โดนเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนรอบ ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งรางน้ำฝนรอบ ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 45,700 บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 98,500 บาท (เก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนรอบ ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างติดตั้งรางน้ำฝนรอบ ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.โชคทรัพย์ประทีป (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปลอดภัย หมู่ที่ 32 บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหฟารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปลอดภัย หมู่ที่ 32 บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 494,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญศรี หมู่ที่ 17 บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหฟารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญศรี หมู่ที่ 17 บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 239,500 บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายกุดหวายต่อเขตเทศบาล หมู่ที่ 9 บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหฟารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายกุดหวายต่อเขตเทศบาล หมู่ที่ 9 บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 317,500 บาท สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมสะอาด-วัดโนนเปื่อย หมู่ที่ 27 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหฟารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสมสะอาด-วัดโนนเปื่อย หมู่ที่ 27 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 494,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมสะอาด-สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหฟารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายสมสะอาด-สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 254,500 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแขมเจริญ-ห้วยจ่า หมู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหฟารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแขมเจริญ-ห้วยจ่า หมู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 491,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 394,500 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในหมู่้บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในหมู่้บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น494,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่าเจริญ-ทุ่งเกษตร-วิทยาลัยเทคนิด หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่าเจริญ-ทุ่งเกษตร-วิทยาลัยเทคนิค หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น494,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านเหล่าเจริญเชื่อมบ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นเส้นบ้านเหล่าเจริญเชื่อมบ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๕๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นซอยไผ่ผิวชัย หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นซอยไผ่ผิวชัย หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๕๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านเหล่าเจริญ-บ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านเหล่าเจริญ-บ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๐๐ บาท (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๕๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางซอยบางนา หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางซอยบางนา หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัยวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านรุ่งนิพลอิเล็กทรอนืกส์ โดยเสนอราคา เป็นงเินทั้งสิ้น ๖๗,๓๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเผาขยะแบบตั้ง จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างเหมาทำเตาเผาขยะแบบตั้ง จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสมบัติ ทัศศรี โดยเสนอราคา เป็นงเินทั้งสิ้น ๔,๙๐๐ บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายเวียงเกษม-กุดหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายเวียงเกษม-กุดหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัย (ขายส่ง,ขายปลัก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นงเินทั้งสิ้น ๑๗๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสมสะอาด--ข้างวัด หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงถนน คสล.สายสมสะอาด-ข้างวัด หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัย (ขายส่ง,ขายปลัก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นงเินทั้งสิ้น ๒๓๙,๕๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองเดช
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเวียงเกษม-เหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเวียงเกษม-เหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน จำนวน ๑ โครงการ ผุ้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศิริชัย (ขายส่ง,ขายปลัก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นงเินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ อปพร.อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริชัยวัสดุ โดยเสนราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐ (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายข้างวัดเมืองเดช หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายข้างวัดเมืองเดช หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน (๘๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผุ้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลัก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นงเินทั้งสิ้น ๒๕๙,๕๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารสว่นตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ตามที่ อบต.เมืองเดช ได้มีโครงการจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น การจ้างงาน (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ไหวดี (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ (ลงชื่อ) นางสิจตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 25บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจ้าะจง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสวร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายอุทัยถึงบ้านนางเยาวมาน จำปามูล หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางบ้านนายแสวง วงศ์สวัสดิ์ถึงบ้านนายทองสุข พรเพ็ชร หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง คสล. ถนนสมสะอาด-โคกเถื่อนช้างระหว่างบ้านนายคำปุย ธานีถึงบ้านนายสี นะราบุตร หมู่ที่ 27 บ้านสมสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นทางสระหนองแวง หมู่ที่ 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด