กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 หมวด 6 ข้อ 13 (3) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสอบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห้นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีล่ะสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด