กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาววา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแจ้งฆ่าสัตว์ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 เพื่อในการบริการประชาชนผู้ที่มาติดต่อจะใช้บริการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537. แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552. วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด