กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กำหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 อบต.เมืองเดช ไม่ได้ใช้เงินงบประมาณในการจัดทำกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับงานวิจัยแต่อย่างใด
... อ่านทั้งหมด