สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
เดือนกรกฎาคม 2564   ... เชื่อมโยง
เดือนมิถุนายน 2564   ... เชื่อมโยง
เดือนพฤษภาคม 2564   ... เชื่อมโยง
เดือนเมษายน 2564   ... เชื่อมโยง
เดือนมีนาคม 2564   ... เชื่อมโยง
เดือนกุมภาพันธ์ 2564   ... เชื่อมโยง
เดือนมกราคม 2564   ... เชื่อมโยง
เดือนธันวาคม 2563   ... เชื่อมโยง
เดือนพฤศจิกายน 2563   ... เชื่อมโยง
เดือนตุลาคม 2563   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด