มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564   ... เชื่อมโยง
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   ... เชื่อมโยง
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ   ... เชื่อมโยง
คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ... เชื่อมโยง
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด