คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ อบต.เมืองเดช วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด