นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององต์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด