ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
แบบคำขอต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
แบบคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด