พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แบบคำขอต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง 
2แบบคำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
3แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
4แบบคำขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององต์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
2โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ อบต.เมืองเดช 
2คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช 
3คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1-ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง- 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
6 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
7 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่ ๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
8 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 
9ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 
6สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่น 
2 คู่มือนวัตกรรมทางการป้องกันควบคุมโรคไข่เลือดออก 
3 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
4รวมข้อหารือการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
5รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข 
6 วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูล อบต.เมืองเดช 
2 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
3 ระเบียบการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองเดช 
4กฎกระทรวง : กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
5กฎกระทรวง : กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
6 ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 
7ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
8ประมวลจริยกรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
9 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 
10 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดข้อมูลข่วสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ประจำปีงบประมาณ 2563 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางบ้านนายแสวง วงศ์สวัสดิ์ถึงบ้านนายทองสุข พรเพ็ชร หมู่ที่ 35 บ้านทุ่งไทนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสวร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายอุทัยถึงบ้านนางเยาวมาน จำปามูล หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง คสล. ถนนสมสะอาด-โคกเถื่อนช้างระหว่างบ้านนายคำปุย ธานีถึงบ้านนายสี นะราบุตร หมู่ที่ 27 บ้านสมสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เส้นทางสระหนองแวง หมู่ที่ 23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยเริ่มพัฒนา หมู่ที่ 25บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจ้าะจง 
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมอาคาร ศูนย์ อปพร.อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายข้างวัดเมืองเดช หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
9ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายเวียงเกษม-เหล่าเจริญ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายเวียงเกษม-กุดหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสมสะอาด--ข้างวัด หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายบ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเผาขยะแบบตั้ง จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นซอยไผ่ผิวชัย หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางซอยบางนา หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นทางซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านเหล่าเจริญเชื่อมบ้านเวียงเกษม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นบ้านเหล่าเจริญ-บ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแขมเจริญ-ห้วยจ่า หมู่ที่ 16 บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง 
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้งโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหล่าเจริญ-ทุ่งเกษตร-วิทยาลัยเทคนิด หมู่ที่ 22 บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญศรี หมู่ที่ 17 บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปลอดภัย หมู่ที่ 32 บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมสะอาด-วัดโนนเปื่อย หมู่ที่ 27 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมสะอาด-สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง 
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายกุดหวายต่อเขตเทศบาล หมู่ที่ 9 บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในหมู่้บ้าน หมู่ที่ 26 บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเตจาะจง 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนรอบ ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
29ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ศพด.บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งรางน้ำฝนรอบ ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
31ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสรอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยวันทา หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
32ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายประเสิรฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
33ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไปหนองคล้า หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
34ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
35ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสวร้างถนน คสล.ซอยจรลี หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
36ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์สถานีสูบน้ำบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
37ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาทิตย์ถึงบ้านนายทองแดง สีลาดเลา หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
38ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายรอบบ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
39ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
40ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเจริญไปถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
41ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
42ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนน คสล.จากถนนบุณฑริกไปโนนโพธิ์ใต้ หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
43ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.จากวัดกุดหวาย-บ้านกุดหวาย หมู่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
44ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
45ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางไปวัดเหล่าเจริญ ซอยทุ่งเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
46ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) 
47ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
48ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
49ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำถนนประชาสิริ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
50ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานด้านความรู้ด้านสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
51ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. บ้านห้วยคุ้ม หมู่ที่๓๔ ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอยนิกส์ (e-bidding) 
52ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนสุรพงษ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
53ประกาศ อบ๖.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกันสาดด้านหน้าอาคารและทางเชื่อม ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
54ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
55ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสเนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
56ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมต่ออาคาร ศพด.บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
57ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
58ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
59ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
60ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
61ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
62ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 
63ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
64ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
65ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
66ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
67ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
68ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
69ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบานพาหนะและขนส่ง งานป้องกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
70ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
71ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 
72ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างลูกรังบ้านนายบุญมี ถึงบ้านนายสอ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนงสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
73ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่องพูนดินทางบ้านนายสำลี สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่ิงรวมวุฒิ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
74ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
75ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาย อมรเทพไปบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
76ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินสายบ้านนางนารี-ป่าช้า หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
77ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ่้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนางหนูผาด สัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
78ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนายวิชา มุสิกะวัน ไปหนองอุ่ม หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
79ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นบ้านนางวาสนาไปบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
80ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
81ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
82ประาาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังซอยหนองผือถึงถนนสมสะอาดเดชอุดม หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
83ประกาศ อบ๖.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่องพูนดินพร้องลงลูกรังจากแยกโนนกุงไปบ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
84ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินเส้นข้างหนองคูถึงมนธิรา หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
85ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
86ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
87ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเส้นสุรพงษ์ดำริ หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
88ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำวอยบ้านนายจันทร์ เหลาสาร หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวอธีเฉพาะเจาะจง 
89ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
90ประกาศ อบตงเมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
91ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
92ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพจนาดไม่ร้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
93ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
94ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
95ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
96ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
97ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
98ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
99ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
100ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
101ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
102ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
103ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
104ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
105ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
106ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
107ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
108ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
109ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
110ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
111ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
112ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
113ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
114ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
115ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
116ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
117ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
118ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
119ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
120ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
121ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
122ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
123ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
124ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
125ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 
126ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
127ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
128ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
129ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
130ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) เครื่องพมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
131ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาคผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
132ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
133ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางพร้อมยกร่องพูนดินสายบ้านนายสมหวังถึงถนนฉลวยศรี หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
134ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายไร่หยกฟ้า-ป่าเห็ด หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
135ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
136ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
137ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แอมป์ และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
138ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
139ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อจากบ้านนายอมร หอมทรัพย์ ถึงลำโดม หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
140ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางอรวรรณ สีโหถึงบ้านนายเสกสรร จันที หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
141ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านเวียงเกษมไปบ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉาพะเจาะจง 
142ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
143ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
144ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
145ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
146ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา (สพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
147ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสวัสดิการสุงคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
148ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดคลองพร้อมวางท่อระบายน้ำครึ่งซีกหลังโรงเรียนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
149ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
150ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
151ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
152ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีรฌฉพาะเจาะจง 
153ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
154ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
155ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
156ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา และศพด. สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
157ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
158ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ และศพด.สังกัด อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเตาะจง 
159ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
160ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
161ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง 
162ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางพร สุขมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
163ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้มีโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางจันทร์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
164ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมปลอดภัย (รายนางนวย แก่นคำ) 
165ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
166ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
167ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
168ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบ GPS Tracking รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-/๔๘๒ อบ งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
169ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนิราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองสาธารณสุข ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
170ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำลายเอกสาร) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
171ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
172ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำตรายางตราประทับ กองคลัง และป้ายชื่อหน้าห้อง ผอ.กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
173ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
174ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
175ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
176ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
177ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
178ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
179ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิะีเฉพาะเจาะจง 
180ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และเปลี่ยนถ่ายของเหลว รถบริการประชาชนการแพทย์ฉุกเฉินประจำหน่วยกู้ชีพ ๑๖๖๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
181ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำปหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
182ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายเล็ก ศรีหาภาสถึงบ้านนายโสลม ยอดเกษ หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
183ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
184ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
185ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (หมึกเครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
186ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็ค กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
187ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่พร้อมตรวจเช็ค รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๔๓๕ อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
188ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
189ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
190ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
191ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
192ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
193ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
194ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
195ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพตามอายุการใช้งานพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
196ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
197ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
198ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
199ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
200ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะกสนเสนอราคาจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตเส้นวัดป่าไทรงามไปปากทางถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๓๕ บ้านทุ่งไทรงาม โดยวิะีฌฉพาะเจาะจง 
201ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
202ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางถนนหลวง หมายเลข ๒๔ ถึงบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
203ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
204ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรบปรุงถนน คสล. ด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตจากบ้านสวัสดิ์ จิตรเสนาะ บ้านเทพเกษม หมู่ที่ ๒๖ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
205ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยโนนบ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
206ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนบ้านหนองกัวลิง ไปบ้านแก้ง ตำบลนาเรือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหัวลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
207ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
208ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขเต็มที่ ระหว่างบ้านนายบุญมี เดชะคำ๓ู ถึงบ้านนายประสิทธิ์ ลูกบัว หมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
209ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยฝายแตก หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
210ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนคูเมือง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
211ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สถลมาร์ค ๑ หมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
212ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางเข้าบ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
213ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายเกษตรสมบูรณ์ไปถนนโชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
214ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายไผ่สีทอง หมู่ที่ ๓๓ บ้านชัยเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
215ประกาศ อบต.เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินจากบ้านนายสมศักดิ์ เวียงอิน หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
216ประกหาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๑ หลัง) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
217ประกาศ อบ๖ต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) ๒ ตู้ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
218ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. ด้วยแอลฟัสติกคอนกรีตเส้นหน้าวัดป่าไทรงาม ไปหมู่ที่ ๒ บ้านตลาด หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม 
219ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) สำนักปลัด โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
220ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ผกองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
221ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยรวมทรัพย์ถึงลำโดม หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
222ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทำเนียบรายนามผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
223ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางคำเป้า ถึงบ้านนายดวงจิต หมู่ที่ ๙ บ้านกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
224ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จากบ้านนางมาลี หาญชนะ ถึงบ้านนายทองศร จันโส หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
225ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยศิริไทรงาม หมู่ที่ ๒ บ้านตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
226ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
227ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
228ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
229ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการดเสนอราคา จ้างก่อสรางถนน คสล.ถนนสมสะอาด-เดชอุดมระหว่่างหน้าบ้านนายบุญเลิศ ศรีสอน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
230ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างเขียงเนื้อเจ้หน่อย หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
231ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยเมืองโบราณรีสอร์ท หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
232ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวรรค์สร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านแจ้งสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
233ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทองพูน จรดบ้านนาเรือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
234ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. เส้นร่องพยอม - หนองยาว หมู่ที่ ๑๘ บ้านชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
235ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางบุญหลาย ยืนนาน ถึงแยกบ้านนางจันทา ดวงขันที หมู่ที่ ๙ บ้านกกุดหวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
236ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์ ดวงสนิทถึงบ้านนายปรีชา ปทุมทอง หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น 
237ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านถึงหน้าวัด หมู่ที่ ๒๒ บ้านเหล่าเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
238ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนน คสล.สายหมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๒๙ บ้านโนนสุขสันต์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
239ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรางถนน คสล.เส้นหฒุ่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านชัยอุดม หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
240ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นวัดป่าไทรงามพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒๓ บ้านศรีอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
241ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นหนองคู หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
242ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ เส้นเฉลิมชัย หมู่ที่ ๓๒ บ้านร่องรวมวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
243ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนายสุวัฒน์ชัย ทาระกา ถึงบ้านนายสำลีชัย สีนาสันต์ หมู่ที่ ๓ บ้านแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
244ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ทางลัดแขมเจริญ-โชคชัย หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
245ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านเทพเกษมไปถึงบ้านกุดหวาย หมู่ที่ ๒๖ บ้านเทพเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
246ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (มุ้งลวดพร้อมติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองเดช) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
247ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยดวงประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
248ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก Ink Tank Printer) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
249ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกบริเวณบ้านจัดสรรโครงการสุขสำราญ ๒ เชื่อมถนนหลวงหมายเลข ๒๔ หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
250ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน) จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
251ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๒ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
252ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านนายแสวง ศรีรักษา ถึงบ้านนายบุญเพ็ง บุญเถิง หมู่ที่ ๒๕ บ้านโนนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้ 
253ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
254ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเสาโฮง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
255ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
256ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำราญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
257ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยอุดมสุข หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
258ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกเจริญ ถึงบ้านนายบุญธรรม หมู่ที่ ๓๑ บ้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
259ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำสายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๒๐ ถึงถนนเดชอุดม-บุณฑริก หมู่ที่ ๒๐ บ้านโนนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
260ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอร่ามศรี หวังดี ถึงบ้านจ.ส.อ.บรรจง ชัยรัตน์ หมู่ที่ ๒๗ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
261ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งเกษตร หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
262ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสำราญ ไปบ้านโนนคำกลาง หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยคุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
263ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสมบูรณ์ นิชรัตน์ ผ่านหน้าวัดถึงคุ้มคำกอง หมู่ที่ ๒๘ บ้านโนนโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
264ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านแขมเจริญ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
265ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูนสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านเมืองใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
266ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งรางน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
267ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๔ เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
268ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะกสนเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๑ เครื่อง) งานป้องกัน สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้ 
269ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาหาร คสล. บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
270ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรังงามประมงลผล ๑ เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
271ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
272ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
273ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
274ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น ขนาด ๕ คิว) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
275ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้าดิจิตอล)) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
276ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างก่อสร้างป้าย ศพด.บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๑๔ บ้านดอนเสาโฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้ 
277ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
278ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย Quarantine) ศูนย์ดูแลโควิทชุมชน (ศูนย์พักคอย) สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ บ้านโคกเถื่อนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
279ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร คสล.จากหน้าวัดถึงบ้านนายทองใบ พรมเกษ หมู่ที่ ๔ บ้านสมสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
280ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต ภายใน อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
281ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ภายใน อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
282ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำ ศพด.วัดบ้านแขมเจริญ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแขมเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
283ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer ๒ เครื่อง ) สาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
284ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน ๑ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
285ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๔ เครื่อง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
286ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว ๓ เครื่อง) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
287ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
288ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
289ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
290ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าเหล็กแบบกลม) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
291ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
292ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
293ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ ๔ ตัว) กองการศึกษาฯ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
294ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องถ่ายภาพ Canon EOS ๖๕๒ D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
295ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเดินระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายในอาคารหอประชุมใหม่ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
296ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ((ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ฟุต ๑ หลัง) กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
297ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ ฟุต ๓ ตัว) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
298ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์ งานกิจการสภาฯ) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
299ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์ซูมกล้องถ่ายภาพ ชนิดเลนส์ Canon EF-S ๕๕-๒๕๐ mm f-๔-๕.๖ iS STM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
300ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
301ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารทรงสูง) สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
302ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ซื้อวัสดุุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องสำหรับอาคารหอประชุม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
303ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุุสำนักงาน (ฉากกั้นห้องและฉากอะครีลิคกั้นโต๊ะ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
304ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
305ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณพ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานปรับระดับได้ ๖ ตัว) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
306ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจโรคโควิท-๑๙) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
307ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟไซเรนหลังคารถยรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๔๘๒ อบ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
308ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
309ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนดราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุม อบต.เมืองเดช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
310 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
311 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
312 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
313 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
314 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โโยวิธีเฉพาะเจาะจง 
315 ประกาศ อบต.เมืองเดช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522