ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับให้กับสตรีหรือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาศหรือผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรีหรือผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สูงอายุ"ตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข" กิจกรรมการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 18 กุมภาพันธํ์ 2562
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด