กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศจังหวัดชัยภููมิ เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด