กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด