พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 
4ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2561 
5 ประกาศใช้่แผนพฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 
6ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540) 
2คำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม 
3 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการกองการศึกษาฯ 
4 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการกองคลัง 
5 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการกองช่าง 
6 คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด 
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ที่ ๑๔๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 (อัปเดตวันที่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 
2 รางานการติดตามและเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 
3ประกาศกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
2เอกสารแสดงพิกัดและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์ และหน่วยงานของรัฐ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การกำหนดให้ข้อมูลข่าสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ