พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทร. 044-056573 โทรสาร 044-056574 WEBSITE : www.rangam.go.th 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
2พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
3พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540