ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เชื่อมโยง ...
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
มาตรฐานการให้บริการ ของเทศบาลตำบลพลายชุมพล
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด