ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์สื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (E-Training) ชุดความรู้ที่ 2 "เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส"
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.2/ว 3079 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564)
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด